Personuppgiftspolicy 2018
för XWorks i Stockholm AB 

free web page creator download

För oss på XWorks är det viktigt  att du kan känna dig trygg när du lämnar personuppgifter till oss. Personuppgifter är all information som kan användas för att identifiera en enskild levande person. Vi vidtar åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter alltid är skyddade hos oss och att de behandlingar vi gör sker ihet med EU:s gällande dataskyddsförordning (General Data Protection Regulation) GDPR och Svensk lag. Nedan beskriver vi hur och varför vi behandlar dina personuppgifter.


1. Personuppgiftsansvarig

XWorks i Stockholm AB, (556981-5060) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Kontaktuppgifter till oss och vårt dataskyddsombud är: XWorks AB, Rolf Kjerrgren, info@xworks.se, Sveavägen 98,113 50 Stockholm.


2. Definitioner

(a) Med personuppgifter avses varje upplysning som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person (nedan kallad en registrerad), varvid en identifierbar fysisk person är en person som direkt eller indirekt kan identifieras särskilt med hänvisning till en identifierare som ett namn, ett identifikationsnummer, en lokaliseringsuppgift eller onlineidentifikator eller en eller flera faktorer som är specifika för den fysiska personens fysiska, fysiologiska, genetiska, psykiska, ekonomiska, kulturella eller sociala identitet.

(b) Med behandling av personuppgifter avses en åtgärd eller kombination av åtgärder beträffande personuppgifter eller uppsättningar av personuppgifter, oberoende av om de utförs automatiserat eller ej, såsom insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning eller ändring, framtagning, läsning, användning, utlämning genom överföring, spridning eller tillhandahållande på annat sätt, justering eller sammanförande, begränsning, radering eller förstöring.

(c) Med minderåriga avses personer under 16 års ålder i Sverige. 


3. Uppgifter vi samlar in och använder

• Ingående och fullgörande av avtal: Vid köp av någon av våra vara och tjänster registrerar vi namn, telefonnummer, betalningsinformation, vilken typ av vara eller tjänst du har köpt och när du köpte den samt eventuell leveransinformation.

• Vår administration av försäljningen: Vid köp av varor och tjänster använder vi personuppgifter såsom namn, epost och telefonnummer. Vi stöder vår behandling på vårt berättigade behov av att kunna administrera vår tjänst och verksamheten på ett lämpligt sätt. 

• Reklamationer: Om ni reklamerar en vara eller tjänst behöver vi kontaktuppgifter för att kunna registrera reklamationen och tillhandahålla information om status för att kunna hålla dig uppdaterat i ärendet. Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra våra skyldigheter enligt avtal med dig. Grunden för vår behandling av uppgifterna är för att uppfylla avtalet med dig och för att kunna administrera vår tjänst på lämpligt vis. 

• Kundservice: Beroende av vad frågan gäller och vilken kanal du använder för att kontakta oss behöver vi veta vem du är, vilken produkt eller tjänst du har köpt, din adress, e-post och ditt telefonnummer. Vi behandlar endast de personuppgifter vi behöver för att hjälpa dig, dessa är t.ex. namn, köphistorik och kontaktuppgifter. Vi har gjort den bedömningen att vi har ett berättigat intresse av att behandla dina personuppgifter för att svara på dina frågor så relevant och precist som möjligt.

• Upprättande och administrering av konto: Vi behöver i samband med ditt köp upprätta ett kundkonto åt dig. Ändamålet med behandlingen är att göra det möjligt att spåra dina leveranser, avbryta eller ångra köp, se din köphistorik m.m. Vi har tillgång till dina uppgifter för att kunna administrera ditt konto hos oss på ett korrekt och lagligt sätt. Önskar du att vi uppdaterar eller raderar eller att du önskar få ett registerutdrag över de uppgifter vi har om dig så kontaktar du oss via info@xwork.se. För att du ska kunna få dina uppgifter utlämnade och eventuellt raderade kommer vi att efterfråga att du identifierar dig via e-post eller sms för att säkerställa din identitet. Vi har gjort bedömningen att vi har ett berättigat intresse av att kunna hantera dina uppgifter för att ha möjligheter att leverera våra tjänster och ha kontakt med dig.    

• Personligt anpassad information: Vi vill kunna anpassa sin kommunikation till dig på bästa möjliga vis för att kunna leverera relevant och korrekt innehåll på vår webbplats. Det innebär att om att vi kan identifierad dig genom din e-postadress, namn, adress och köphistorik så kommer vi att använda informationen för att anpassa innehållet utifrån de uppgifter vi har lagrat om dig. När du är inne på våra webbplats har vi ett berättigat intresse av att kunna marknadsföra produkter som motsvarar de produkter och tjänster som vår relation till dig bygger på, och enligt vår bedömning överväger detta intresse eventuella olägenheter för dig.

• Direktmarknadsföring: Informationen vi mottar från dig kan vara sannolikhetsbaserad, till exempel sannolik storleken på företaget, roll, ålder, kön etc. Du kan komma att få marknadsföring baserad på denna profil. Bara om du har samtyckt till en elektronisk marknadsföring så kommer vi att använda oss av dina personuppgifter för att skicka information och erbjudanden om våra produkter och tjänster till dig. Vi använder i sådana fall den information vi har om dina tidigare besök på vår webbplats och köp för att kunna ge dig information och erbjudanden som vi tror att du är intresserad av. Du kan när som helst ta tillbaka ditt samtycke genom att kontakta info@xworks.se

• Marknadsundersökningar och kampanjer: Endast om du uttryckligen samtycker till att delta i en undersökning, kampanj eller liknande på webbplatsen lagrar vi personuppgifter som namn, adress e-post eller telefonnummer, kön, födelsedatum, intressen osv.


• Undersökningar och tävlingar: När du deltar i en tävling samtycker du till att vi använder dina kontaktuppgifter för att skicka relevant information om tävlingen och andra tävlingar som vi anser kan vara intressanta för dig.Vi använder även dina personuppgifter för att genomföra kundundersökningar i syfte att utveckla våra produkter, tjänster och användarupplevelser. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att att ta kontakta oss via info@xworks.se. Om du inte återkallar eller förnyar ditt samtycke raderar vi dina kontaktuppgifter inom  max 2 år efter du har lämnat ditt samtycke.

• Vidareutveckling av tjänster och säker drift: För att kunna vidareutveckla våra tjänster och driva vår webbplats på ett korrekt och ansvarsfullt sätt behöver vi bland annat kunna producera statistik om sådant som trafik, köp och användarbeteenden. Vi kan också behöva skaffa oss kunskap om bedrägerier samt vidta åtgärder för att förhindra detta. Utöver detta kommer vi i detta sammanhang vid enstaka tillfällen använda oss av personuppgifter för att testa våra system. Vi kommer så långt det är möjligt att använda oss av aggregerad data för dessa ändamål. Vår bedömning har vi ett berättigat intresse av att utveckla och förbättra våra tjänster och av att göra driften av vår webbplats säker och den begränsade behandling av dina personuppgifter som detta intresse medför bedöms väga tyngre än eventuella olägenheter för dig som användare.4. Hantering av personuppgifter för minderåriga

Vi riktar sig inte till minderåriga och vi samlar därmed inte medvetet in personuppgifter om minderåriga. Om du är målsman och blir medveten om att ditt barn som är under 16 år lämnat personuppgifter till oss ber vi dig att kontakta oss på de uppgifter som anges i punkt 1 för att du ska kunna utöva dina rättigheter avseende exempelvis rättelse eller borttagning.


5. Uppgifter vi delar med våra partners och leverantörer

• Samarbetspartner: Vi har ingått samarbete med utvalda företag som går ut på att dessa företag samarbetspartnersfår erbjuda sina varor och tjänster på vår webbplatsen, och i enskilda fall förmedlar vi även samarbetspartnernas produkter och tjänster. Om du köper en produkt som har levererats av en av våra samarbetspartner är samarbetspartnern personuppgiftsansvarig för de uppgifter som denne behandlas om dig för att fullgöra köpeavtalet. Frågor om samarbetsparternas behandling av personuppgifter kan ställas till den aktuella samarbetspartnern.


• Användning av externa leverantörer: Om du beställer externa tjänster kan de kontaktuppgifter och andra relevanta uppgifter vi har registrerat om dig behöva delas med berörd leverantören för att kunna leverera vår produkt eller tjänst.

• Myndigheter m.fl: Dina personuppgifter kan behöva lämnas ut till myndigheter eller andra offentliga organ när ett sådant krav följer av lag. Sådan utlämning av personuppgifter kommer enbart att ske när vi har en skyldighet att göra det enligt gällande lagar och regler.6. Uppgifter gällande överföring till land utanför EU/EES

Om vi använder underleverantörer som är etablerade utanför EU/EES säkerställer vi att behandlingen sker enligt ett skydd motsvarande det som gäller inom EU/EES, till exempel genom användning av EU:s standardavtal, Privacy Shield vad gäller USA eller annan motsvarande reglering.


7. Användning av cookies och andra programvaror

På webbplatsen www.Xworks.se använder vi inte cokies och spar inte heller några uppgifter denna väg. Vi använder dock programvaror såsom t.ex. Google Analytics, Google AdWords, EFI DirectSmile mfl. för att inhämta information om din IP-adress, vilken typ av webbläsare, operativsystem du använder. Datum och tid för besöket på webbplatsen samt information om hur du navigerar på sidan. Denna information använder vi för att analysera beteenden så att vi kan göra webbplatsen mer användarvänlig och optimerad utifrån din profil, dina uttryckliga önskemål och ditt agerande. 


8. Lagringstid för uppgifter vi behandlar 

Dina personuppgifter kommer normalt att raderas när det inte längre finns ett behov av att lagra uppgifterna för att kunna erbjuda de varor och tjänster vi tillhandahåller eller för att besvara dina frågor och eventuella reklamationer, om vi inte behöver spara uppgifterna under en längre tid för att uppfylla andra legitima ändamål eller förpliktelser enligt lag, till exempel i förhållande till bokföringslagen. Personuppgifter som vi behandlar med ditt samtycke som grund för behandlingen raderas om du tar tillbaka ditt samtycke.

• Kunduppgifter: Sparas så länge du är kund hos oss och upp till 36 månader efter att avtalet med dig har upphört. Finns det förpliktelser kvar, till exempel ett pågående skadeståndsärende, kan dina personuppgifter sparas längre än 36 månader efter att avtalet har upphört.

• Faktureringsuppgifter: Sparas i 10 år i enlighet med ellagen, preskriptionslagen och den vägledning som finns för att vi ska kunna hantera eventuell efterkorrigering av tim- och schablonavräknade elleveranser till din fördel.

I vissa fall kan det vara aktuellt att anonymisera uppgifterna i stället för att radera dem. Syftet med detta är att kunna använd dem för historiska, analytiska och andra legitima kommersiella ändamål. Med anonymisering menas att alla kännetecken som identifierar eller potentiellt kan identifiera en person tas bort så att uppgifterna inte längre utgör personuppgifter.


9. Dina rättigheter 

XWorks värdesätter dina synpunkter. Här kan du se dina vid var tid gällande rättigheter som du kan göra gällande genom att kontakta oss här

• Ta tillbaka samtycke: För de fall behandlingen av dina personuppgifter sker med stöd av ett samtycke från dig har du också rätt att närsomhelst dra tillbaka ditt samtycke till den behandlingen och upphöra att behandla dessa uppgifter. Notera dock att detta kan innebära att vi inte längre har möjlighet att förse dig med vissa tjänster, information eller erbjudanden. För att förändra ett samtycke kontaktar du oss via info@xworks.se och beskriver att du önskar förändra ditt samtycke. 

•Begäran om insyn: Du har rätt att få tillgång till de personuppgifter vi behandlar om dig. Vi tillmötesgår begäranden om radering av personuppgifter i största möjliga mån, dock inte om det finns tungt vägande skäl för att inte radera dem, till exempel om vi måste spara uppgifterna av lagliga dokumentationsskäl eller liknande. 

• Dataportabilitet: Du har rätt till dataportabilitet för personuppgifter du själv har tillhandahållit och vars behandling b.la. grundar sig på ditt samtycke eller att behandlingen har varit nödvändig för att ingå avtal.

• Utöva dina rättigheter: Om du har frågor runt GDPR och behadlingen av dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss via info@Xworks.se.  Vi kommer att besvara din förfrågan så snart som möjligt, men normalt senast inom 30 dagar. Vi kommer då att be dig att bekräfta din identitet eller att uppge ytterligare information innan vi fullföljer dina förfrågningar. Detta gör vi för att vara säkra på att vi endast ger dig – och inte någon annan som uppger sig för att vara du – tillgång till dina personuppgifter.

• Klagomål till tillsynsmyndigheten: Om du motsätter dig sättet vi behandlar dina personuppgifter på eller har klagomål kan du även kontakta Integritetskyddsmyndigheten (tidigare Datainspektionen).10. Ändringar

Vi förbehåller sig rätten att uppdatera sin Integritetspolicy, eftersom vi regelbundet utvecklar våra affärsprocesser och därmed sammanhängande policyer. Ibland sker också förändringar och förtydliganden i lagstiftning vilket får till följd att processer och system behöver utvecklas eller förändras. Ändringar av policyn kommer att meddelas på denna sida. Om vi gör väsentliga ändringar kommer vi att informera om detta på webbplatsen och/eller genom att kontakta dig på lämpligt vis.


11. Force majeure

Vi befriar oss från påföljd för underlåtenhet att fullgöra viss förpliktelse enligt detta avtal, om underlåtenheten har sin grund i befriande omständighet enligt nedan och omständigheten förhindrar, försvårar eller försenar fullgörandet. Befriande omständigheter är bland annat åtgärder eller underlåtenhet från myndighet, ny eller ändrad lagstiftning, konflikt på arbetsmarknaden, blockad, brand, översvämning, sabotage eller olyckshändelse av större omfattning. I force majeure ingår myndighetsbeslut som påverkar marknad och produkter negativt, till exempel beslut om varningstexter, försäljningsförbud med mera eller en onormal nedgång i marknaden.


Kontaktuppgifter:

XWorks AB, Sveavägen 98, 113 50 Stockholm

info@xworks.se, www.xworks.se

DPO: Rolf Kjerrgren , rolf@xworks.se, 0736 72 55 50

 Joakim Törnqvist, joakim@xworks, 073-312 48 26